Alt Sistemler Komitesi

Sistemlerde ve platformlarda kullanılan alt sitemlerin ve komponentlerin yerli ve milli olarak geliştirilebilmesi ve üretilebilmesi için;

 • Tasarımı ve üretimi için yetenek geliştirme,
 • Firmaların mevcut yeteneklerini organize ederek üretim grupları, konsorsiyumlar oluşturma,
 • Gayretleri yönlendirme, düzenleme, uygulama ve değerlendirme yapmak,
 • Mekânsal, zamansal, mantıksal ilişkileri sebep sonuç analizi çerçevesinde analiz ederek üretime geçirilmesi için çalışmalar yapmak

Üretilmesi istenen alt sistemlerin ana konuları ise;

 • Tasarımı tamamlanmış, seri üretime geçilmiş sistem ve platformların ithal edilen alt sistemleri,
 • Envanterde kullanımda olan yabancı menşeili sistem ve platformların bakımı esnasında ihtiyaç duyulan alt sistem ve komponentler
 • Yeni tasarlanan sistem ve platformlar olacak ve bu suretle SAHA üyelerine talep üretilecektir.

Kara, hava ve deniz platformlarında kullanılan alt sistem olarak tanımlayabileceğimiz her türlü imalat komitenin ilgi alanına girmektedir.


Teknik Alt Komiteler Oluşumu ve Görevleri Sürekli Yönergesine Göre Komitelerin Görevleri;

 1. Komitelerin ilgi alanına giren ürünler ile ilgili; üretim yapan sektörlerin, mevcut durumunu ve ihtiyaçları tespit etmek.
 2. Komitelerin ilgi alanına giren sektörlerinin çalışmalarını koordine ederek yönlendirmek ve sonrasında ilgili yönetmelikler ve yapılan uygulamalar kapsamında, sektörden bilgi akışını sağlamak.
 3. Komitelerin ilgi alanına giren sanayii, teknoloji ve sektörler ile ilgili karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda SAHA Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
 4. Kamu ya da özel sektörden ilgili kurum ve firmalarca düzenlenen ve komite ilgi alanına giren sektörleri ilgilendiren toplantılara katılım sağlamak için, ilgili komite temsilcilerini belirleyerek SAHA Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.
 5. Gelişmelere bağlı olarak ilgili mevzuatta yapılacak revizyon çalışmalarını ve hazırlanacak yeni teknik mevzuatın taslaklarını inceleyerek, bunlara ilişkin görüş ve önerilerini SAHA Yönetim Kuruluna bildirmek.
 6. Komite ilgi alanına giren sektörler ile ilgili mevzuatın uygulanması kapsamında ilgili sektörlerin karşılaştığı sorunları ve/veya açıklık getirilmesi gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirerek SAHA Yönetim Kurulunun bilgisine sunmak.
 7. Komitenin ilgi alanına giren sektörlere ilişkin olarak dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmeleri takip etmek, sektörlerden SAHA Yönetim Kuruluna intikal eden sorun ve şikâyetlerle ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.
 8. Kümesindeki firma, kurum ve kuruluşların yerinde ziyaretler ya da ikili görüşmeler yaparak yakından tanımak, firma yöneticileri ile yakın temas sağlayarak kabiliyet, ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmek, çözüm önerileri geliştirerek SAHA Yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
 9. Komitesinin ilgi alanına giren yurtdışı müşteri taleplerini, yabancı silahlı kuvvetler, kurum ve organizasyonların ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçları küme içinden bu mümkün değilse henüz üyemiz olmamış diğer yerli firmalardan karşılanması konusunda araştırmalar yaparak SAHA Yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
 10. Komite ilgi alanına giren kritik teknolojilerde yabancı kaynaklara olan bağımlılığı tespit etmek ve bunları milli imkanlarla karşılanma konusunda çalışılmalar yaparak SAHA Yönetim Kuruluna sunulmak üzere öneriler geliştirmek.
 11. Komite faaliyet alanında sinerji yaratacak şekilde, diğer kurum, kuruluş, firma ve STK’lar ile işbirliği imkanlarını araştırılmak ve SAHA Yönetim Kuruluna, işbirliği ortamını geliştirecek önerilerde bulunmak. Yönetim Kurulunca kararlaştırılan işbirliklerini geliştirme faaliyetlerinde bulunulmak,
 12. Yurtiçi ve yurtdışında işbirliği yapılması halinde fayda sağlayabileceği değerlendirilen muadil küme ve birliktelikleri incelenmek ve işbirliği ortamını hazırlayıcı faaliyetlerde bulunulmak,
 13. Faaliyet alanına giren konularda yetenekleri artırmak, teknolojik seviyenin yükseltilmesi ve inovasyon kabiliyetinin artırılması için yapılabilecekleri araştırmak, SAHA Yönetim Kuruluna sunulmak üzere öneriler geliştirmek
 14. Yukarıdaki konularda yapılan araştırma ve incelemeleri üyelerin istifadesine sunmak, bu konularda bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri düzenlemek,
 15. Kümesindeki firmaların dünya standartlarında üretim kabiliyetine erişmesine yardımcı olmak üzere, test ve sertifikasyon alanındaki ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağı konusunda çalışmalar yapmak ve SAHA Yönetim Kuruluna sunulmak üzere öneriler geliştirmek.
 16. Uluslararası pazarlara erişim konusunda kullanılabilecek yöntem ve araçları belirlemek ve bu yöntem ve araçlardan komite içindeki firmaların istifade edebilmesi için gayret sarf etmek,
 17. Komite içindeki Küme üyelerine teknolojik girdi sağlayacak şekilde üniversite, akademik kurum ve araştırma merkezleri ile işbirliği imkanlarını araştırarak bu alanda ortak çalışmalar düzenlemek,
 18. Komite ilgi alanına giren konularda uluslararası ve milli faaliyetler (fuarlar, konferanslar, ziyaretler, vb.) hakkında komite üyelerini bilgilendirmek, doğrudan katılım sağlayamayan üyeleri bu faaliyetlerde temsil etmek, bu konuda Fuar Komitesi ile yakın koordinasyonda bulunmak.
 19. Komitesindeki firmaların kalifiye personel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi maksadıyla üniversitelerle işbirliği halinde lisans ve yüksek lisans programlarına girdi oluşturacak çalışmalar yapmak,
 20. Kurumsal hafızanın oluşturulmasına yardımcı olmak üzere, yapılan faaliyetleri SAHA Yönetim Kuruluna yazılı olarak rapor etmek, müteakip hareket tarzları için tavsiyelerde bulunmak,
 21. Diğer komitelerin ilgi alanına girebilecek konularda ortak hareket tarzı belirlemek üzere SAHA Yönetim Kurulunu bilgilendirmek ve oluşturulacak yapılarda (komite, çalışma grubu vb.) yer almak.
 22. SAHA Yönetim Kurulunun komiteye tevdi edeceği görevleri yapmak.

Firmalar