ODAK Komitesi

 • ORMAN YANGINLARI, DEPREM ve AFETLER KOMİTESİ (SAHA ODAK)

  • Komitenin Amacı :

  Doğa ve insan kaynaklı afetler ile mücadele için yeni teknolojiler geliştirilmesi, savunma sanayiinin sahip olduğu kapasite/yeteneklerin orman yangınları, deprem ve afetlerin önlenmesi, bunlarla mücadele edilmesi ile ortaya çıkan hasarların giderilmesinde kullanılması maksadıyla çalışmalar yapmaktır.

  • Görevleri :
  1. Ülkemizde yaşanan orman yangınları, deprem ve afetlerin önlenmesi konusunda savunma sanayinin sahip olduğu yetenek ve kapasitenin kullanılmasına yönelik usul ve yöntemler geliştirmek.
  2. Bu konuda ihtiyaç duyulan yeni teknolojilerin geliştirilmesine veya mevcut teknolojilerin uyarlanmasına katkıda bulunmak.
  3. Orman yangınları, deprem ve afetlerin önceden tespit edilerek önlem alınabilmesi amacıyla ülke düzeyinde erken uyarı, haber alma, yayma, ikaz ve alarm sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak.
  4. Orman yangınları, deprem ve afetlerin önlenmesi ile bunlarla mücadele konusunda teknolojik seviyenin yükseltilmesi ve inovasyon kabiliyetinin artırılması için projeler geliştirmek,
  5. Deprem gibi doğal afetlerde hayat kurtaran teknolojilerin geliştirilmesi için ülke çapında yürütülen projelere destek vermek.
  6. Bu konularda yapılacak yönetmelik ve mevzuat çalışmalarına katkı vermek.
  7. Savunma maksatları ile üretilmiş çeşitli platform, sistem ve alt sistemlerin orman yangınları, deprem ve afetlerde kullanımı amacıyla gerekli geliştirici ve dönüştürücü çalışmaları yapmak.
  8. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere karşı savunmada ihtiyaç duyulan yerli ve milli teknolojileri geliştirmek.
  9. Bu konularda kamu, üniversite, araştırma merkezleri ile üye firmalar arasında iş birliği imkanlarını araştırarak, ortak çalışmalar düzenlemek.
  10. Diğer komitelerde yapılan çalışmaların ve/veya yürütülen projelerin orman yangınları, deprem ve doğal afetlerle mücadelede kullanılabilirliğini incelemek ve uygun projelerin geliştirilmesini/dönüştürülmesini sağlamak.
  11. Bu konularda uluslararası alandaki gelişmeleri takip ederek teknolojik hazırlık seviyesinin güncel olarak korunması için çalışmalar yapmak.