Aday Firma Temsilcisi KVKK Metni

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ADAY DERNEK ÜYESİ TEMSİLCİSİ AYDINLATMA METNİ

 

1.    VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu İşletme Unvanı

SAHA İSTANBUL SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY KÜMELENMESİ DERNEĞİ

MERSİS/TCK No

7390520955

Posta Adresi

info@sahaistanbul.org.tr

KEP Adresi

sahaistanbul@hs03.kep.tr

Telefon/Faks

0216 999 70 18

Ayrıntılı Bilgi İçin Web Adresi

www.sahaistanbul.org.tr

İlgili Kişi Başvuru E-Posta Adresi

kvkk@sahaistanbul.org.tr

 

2.    AYDINLATMA BİLDİRİMİNİN AMACI VE KAPSAMI

a.    İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Bildiriminin amacı, tarafınızdan ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

 

b.    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 3.maddesi gereği kişisel veri, gerçek kişiye ait kimliği belirli veya belirlenebilir kılan (Ad, Soyad, TC No, Kamera Kaydı, Adres, Maaş, IP, Log, E-Posta vs) her türlü bilgiyi ifade eder.

 

c.     Veri Sorumlusu tarafımızca kişisel verileriniz, 6698 Sayılı KVKK’nın 4.maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak, 5 ve 6.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayanarak işlenmektedir.

 

d.    6698 Sayılı KVKK’nın 5 ve 6.maddesi gereği bir kısım verileriniz istisna hukuka uygunluk şartlarına bağlı olarak açık rızanız olmaksızın işlenebilecekken bir takım verileriniz ancak ve ancak “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızanıza” istinaden işlenebilecektir. Açık rızanız ile işlenen verilerinizin işlenmesine ilişkin vermiş olduğunuz açık rızanızı dilediğiniz zaman 6698 sayılı KVKK’nın 11.maddesinde ve işbu bildirimin “Haklarınız” başlığında yer alan açıklamalara uygun olarak “İlgili Kişi Başvuru Formu” ile işletmemize başvurarak geri çekebilirsiniz. Açık rızanızı çekmeniz halinde ilgili veriler başka amaçlar ile ayrıca işlenmiyor ise imha edilecektir.  Aksi halde açık rızanız olmaksızın işlenme amaç ve hukuki sebepleri ile işlenmeye devam edilecektir.

 

3.    HAKLARINIZ

a.    6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya dışında verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri bilme; verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme; Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun işlenmesine rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; verileriniz aktarılmışsa yapılan düzeltme, silme veya yok etme işleminin verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme; verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme; verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

 

b.    Veri sahibi “ilgili kişi” olarak taleplerinizi yukarıda yer alan web sitesi adresinden ulaşacağınız “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre yazılı olarak noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektup ile yukarıda yer alan posta adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak yukarıda yazılı KEP adresimize veya KVKK iletişimine tahsis edilen e-posta adresimize iletebilirsiniz.

 

4.    İLGİLİ KİŞİ VE KİŞİ GRUPLARI

a.    KVKK m.3 gereği kişisel verisi işlenen gerçek kişilere “ilgili kişi” denilmektedir. İlgili kişiler; dernek üyesi, çalışan, stajyer, tedarikçi yetkilisi gibi “kişi grupları”na ayrılmaktadır.

 

b.    Veri sorumlusu tarafımızca toplanabilecek kişisel veriler, tarafımızla kurmuş olduğunuz ilişkinin türüne ve niteliğine bağlıdır. Tarafımızla kurduğunuz ilişkinize göre; tarafınızın sahip olduğu kişi grubu altında yer alan bilgiler sayesinde işlenebilecek kişisel verileriniz, bu verilerinizin işlenme amacı, işlenme hukuki sebebi, verilerinizin aktarılması ve verilerinizin elde edilme/toplanma yöntemi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

4.1.        ADAY DERNEK ÜYESİ TEMSİLCİSİ AYDINLATMA METNİ

4.1.1. İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLER, VERİ İŞLEME AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Veri Sorumlusu tarafımızca işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, hukuki sebepleri(açık rıza/istisna hukuka uygunluk şartları) aşağıda yer almaktadır.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Kimlik

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Ad Ve Soyad, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik No

İşlenme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Dernek Üyesi Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

İletişim

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Telefon Numarası, E-Posta, Adres, Firma Bilgileri, KEP Adresi

İşlenme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Dernek Üyesi Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Hukuki İşlem

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Vergi Kimlik No / Vergi Dairesi, İmza/İmza Beyannamesi/İmza Sirküleri, Firma-Kurum Sektörel ve Hizmetsel Bilgileri, Vekâletname - Yetki Belgesi Konusu Bilgi Ve Belgeler

İşlenme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Dernek Üyesi Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Mesleki Deneyim

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Öğrenim Durumu, Firmadaki- Kurumdaki Unvan / Meslek Bilgileri, Dahil Olunmak İstenen Komite Bilgiler

İşlenme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Dernek Üyesi Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Fotoğraf (Üye Defterine Yapıştırılmak Üzere Alınan)

İşlenme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Dernek Üyesi Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

İşlenebilecek Kişisel Veriler

IP ve Trafik Bilgisi, ID Bilgisi

İşlenme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yönetilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yönetilmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 

4.1.2.   KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

a.    Kişisel verileriniz yazılı veya elektronik ortamda internet sitemiz veya mobil uygulamamız aracılığı ile Dernek üyeliği başvurusunda bulunmanız aracılığı ile temin edilen tüm bilgi ve belgelerden otomatik/kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir.

 

b.    Veri Sorumlusu tarafımıza 3. Kişilerin (derneğimize üyelik başvurusunda bulunurken kişisel verilerini paylaştığınız irtibat kişisi çalışanlarınız) kişisel verilerini bildirmeniz/iletmeniz halinde Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 6.maddesi gereği bu kişilerin veri sorumlusu tarafınız ve veri sorumlusu tarafımızca ayrı ayrı aydınlatılması gerekmektedir. İşbu 3.kişilerin iletişim bilgilerini tarafımızla paylaşmanız halinde bu kişilere e-posta ve sair kanallar ile ulaşılacak ve kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aydınlatılacaklardır. Paylaştığınız kişisel verilerin işbu kişilere ait olmaması ile tarafımızı yanıltmanız, 3.kişilere ait iletişim bilgilerini paylaşmamış olmanız, paylaştığınız iletişim bilgilerinin hatalı olması; bu kişileri, kişisel verilerini tarafımızca işleneceği hakkında aydınlatmamış olmanız halleri dahil olmak üzere kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesi veya veri sorumlusu tarafımız ile paylaşılması halinde her türlü yükümlülük ve sorumluluk tarafınıza ait olacaktır.

 

4.1.3.   KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 ve 9. maddeleri ile sair mevzuata uygun olmak ve derneğimiz faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile sınırlı olarak, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan çözüm ortaklarımız ve tedarikçilerimiz (yazılım firması, IT&Bilgi teknolojileri firması) ile; talep halinde Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile paylaşılabilecektir. Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmayacaktır.

 

 

Aday Firma Temsilci Kişisi Bilgileri