YILDIZ ÜNİVERSİTESİ

Misyon: Uluslararası düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma mükemmelliğine ulaşarak toplumun ihtiyaçlarına ve ulusal rekabet gücüne katkıda bulunan bireyler yetiştirmek, yenilikçi fikirleri ve uygulamaları hayata geçirmektir.

Vizyon:  İnsan odaklı, bilimsel, teknolojik ve sosyal boyutuyla küresel ölçekte lider bir üniversite olmaktır.


Yıldız Teknik Üniversitesi’nin hedefi ulusal alanda öncü, uluslararası alanda rekabetçi, ülke kalkınmasına katkı sağlayarak dünyadaki problemlerin çözümünde rol oynayan, yenilikçi ve proaktif yeni nesil dijital çağa uygun donanım ve yetkinliklere sahip bir üniversite haline gelmektir.

Bu çerçevede, Üniversitemizin kalite politikası;

 • Uluslararası düzeyde Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik odaklı rekabet avantajı sağlayan,
 • Proaktif yaklaşımlarla değişimi yöneten,
 • Üniversite, kamu ve sanayi işbirliğini ve disiplinler arası çalışmaları teşvik eden,
 • Özgür, açık, sorgulayıcı ve sonuç odaklı araştırma kültürüne sahip,
 • Ulaşılabilir, şeffaf, adil ve hesap verebilir yönetim anlayışını benimseyen,
 • Çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı,
 • Etik değerleri gözeten,
 • Öğrenci odaklı,
 • Yaşam boyu öğrenmeyi özendiren,
 • Sosyal sorumluluğu önemseyen,
 • Mezunlarla iletişimi güçlü,
 • Kurumsal mirası sahiplenen,
 • Sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini sürdüren

bir yaklaşımla benimsenen hedefe ulaşmaktır.