Tüzük

SAHA İstanbul Savunma, Havacılık Ve Uzay Kümelenmesi Derneği Tüzüğü (İlgili Bölümleri)

2.1. DERNEĞİN AMACI

Savunma, Havacılık ve Uzay Sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak,

Savunma, Havacılık ve Uzay Sektöründe yerli üretimin payını arttırmak,

Sektörel ihtisaslaşma ile küresel rekabet avantajı oluşturmak,

Ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak,

Üyeleri arasındaki işbirliğini artırmak ve ortak projeler yürütülmesi için altyapı oluşturmak,

Üyeler arasında örnek nitelikte ortaklaşa rekabet ortamını oluşturmak,

Sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak,

Ortak Dış Ticaret faaliyetlerinde bulunmak,

Ulusal/Uluslararası fuarlara katılmak, düzenlemek ve bunlara katılımları için üyelerini teşvik etmek,

Üniversitelerin sahip olduğu teknik bilgiyi, ticarileşmesi için sanayiye aktarmak,

Sektör Odaklı Kooperatifler, Kuluçka Merkezleri, Sanayi Siteleri, Ihtisas Organize Sanayi Bölgeleri, Geçici /Daimi Sergiler kurmak,

Aynı alanda faaliyet gösteren Ulusal/Uluslararası Dernek ya da Kurumlara Üye olmak, bunlarla ortak faaliyetler gerçekleştirmek,

Ortak Test ve Belgelendirme Merkezleri kurmak,

Ortak Tasarım ve Mühendislik Organizasyonları kurmak, ortak hukuk ve sınai mülkiyet hakları hizmetleri yürütmek, ortak ürün geliştirme ve yenilik merkezleri kurnmak,

Üreticilerini artan yetenek ve işbirlikleri sayesinde, tercih edilir firmalar haline getirmek,

Yenilikçilik ve girişimcilik kültürünü geliştirip, bu doğrultuda faaliyetlerde bulunmak,

Kümelenme faaliyetleri konusunda olumlu referanslar oluşturmak ve buna benzer diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak,

Savunma, Havacılık ve Uzay Üniversitesi kurmak,

Havacılık tarihimiz ile ilgili insan kaynağı ve teknoloji keşif ve geliştirmelerimize yönelik müze kurmak,

Savunma, Havacılık ve Uzay bilincini geliştirmek amacı ile IMAX sinema, Planetarium vd. eğitici mekanizmalar kurmak,

Savunma, Havacılık ve Uzay Sektöründe Cihaz/Malzeme, Havacılık Teknolojileri Üreticilerinin; üretimde verimlilik, tanıtım, pazarlama ve markalaşma alanlarını içine alan tüm konularda ihtiyacı olan hizmetleri kümelenme faaliyetleri yürüterek sağlamayı hedeflemektedir.

Sektörde faaliyet gösteren ya da gösterme niyetinde olan Türk veya Yabancı Savunma, Havacılık ve Uzay Sektörü Sanayicilerine; mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek, ülke havacılığının gelişmesine, yüksek teknoloji sivil ve askeri Savunma, Havacılık ve Uzay Sektöründe dünya pazarlarında kalite, standart ve maliyet yönünden rekabet gücü üstün mamül üretimi hedefinin gerçekleştirilmesine, savunma sanayinde ülke içinde yerli katkı payının arttırılmasına ve dış pazarlarda ihracat imkanı oluşturulmasına katkıda bulunmak, iç piyasada havacılık ve uzay sektöründe Türkiye’nin katılmış olduğu ortak üretim programlarında ülkemize yatırımların ve üretim teknolojilerinin kazandırılması için her türlü girişimlerde bulunmak, mevcut sektör temsilcilerinin yeni ürünler ve metotlar geliştirmesine destek olmak, Savunma, Havacılık ve Uzay konularında teknik eğitim veren kurumları desteklemek ve üyeleri arasındaki dayanışmayı sağlamaktır

 1. Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için, sektör odaklı tüm araştırma, geliştirme faaliyetleri ile ihaleler, satınalma ve ihracatlara yönelik bilgileri tüm üyeleri ile bölüşmek, inceleme ve araştırmalar yapmak,
 2. Türkiye genelinde üyelerin Savunma ve Havacılık Teknolojileri Cihaz/Malzeme, Savunma ve Havacılık Hizmet ile Savunma ve Havacılık Ürünleri Üreticileri olmak üzere, ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtıcı ve rekabet gücünü artırıcı çalışmalarda bulunmak, üyelerinin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yenilikçi, etkin, kaynak oluşturan ve sürdürülebilir olması için, tanıtım çalışmaları yapmak,
 3. Üyelerinin üretimde verimliliği yakalaması için gerekli inovasyon, teknoloji geliştirme, Ar-Ge, Ür-Ge, kalite standartlarının geliştirilmesi, uluslararası uygulamaların takip edilmesi gibi çalışmaları, üniversiteler ve diğer destek kuruluşları ile birlikte yürütmek, gerekli laboratuar ve merkezlerin açılması için faaliyetlerde bulunmak,
 4. Üyelerinin uluslararası bir dünya markası olması için, uluslararası örneklerin araştırılması, markalaşma çalışmalarının yürütülmesi, ilgili konuda eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi, tanıtım, fuar gibi çalışmaların organize edilmesi, üniversiteler ve ilgili kurumlarla ortak projeler hazırlanması ve uygulanması faaliyetlerinde bulunmak,
 5. Sektörün ihtiyacı olan vasıflı elemanların yetiştirilmesi ve sürekli olarak gelişmelerinin sağlanması için ilgili yurt içi ve yurt dışı eğitim kurumları ile işbirliği içinde çalışma programları, eğitimler ve destekleyici çalışmalar yapmak, sektörün ihtiyacını karşılayacak nitelikli eleman yetiştirilmesini sağlamak,
 6. Ülkemizde ve dünyada Savunma, Havacılık ve Uzay Sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri başlatmak ve geliştirmek, ortak projeler yürütmek, teknoloji transferi ve ortak yatırım konularında birlikte çalışmak,
 7. Sektörün gelişmesi için üniversite ve sanayi işbirliğini sağlayarak araştırmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla grup toplantıları düzenlemek ve Savunma, Havacılık ve Uzay Sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile ilgili konularını inceleyerek, sektörün gelişmesine yardımcı ve gerekli olacak konuları tespit etmek, bu konularla ilgili kanun ve kararnamelerin düzenlenmesinde yardımcı olmak, ilgili makamlarla temas kurarak, bu sektörlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini, ilgili mercilere iletmek,
 8. Üyesi bulunan kurum ve kuruluşların rekabet gücünü artırmaya yönelik yurt içi ve yurt dışı örneklerin incelenmesi ve iş ağlarının oluşturulması amacı ile yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek,
 9. Gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışında sektörel gelişmeleri yakından takip etmek, incelemek, toplantı, eğitim, fuar ve seminerlere katılmak, toplantılar tertip etmek, bu konudaki gelişmeleri üyelerine aktarmak,
 10. Odalar ve meslek kuruluşlarında üyelerini temsil etmek, bu kuruluşlara üye olmak, üyelerinin ihtiyacı olan mesleki araç, gereç ve malzemeyi yurt içi veya yurt dışından temin etmek, üyelerinin leasing sözleşmelerinde aracılık yapmak, bu amacın ve diğer amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek üzere iktisadi, ticari ve sınai işletmeler, ortaklıklar, vakıflar, yardımlaşma sandığı kurmak ve işletmek,
 11. Girişimciliğin geliştirilmesi için üyeler, üniversiteler, destek mekanizmaları ve kümenin ilgili tüm taraflarını da kapsayan biçimde eğitimler ve yarışmalar düzenlemek,
 12. Üyelerin arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, geziler ve sosyal etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 13. Yerlileştirme odaklı faaliyetleri planlamak, bunları teşvik ve icra etmek,
 14. Halen mevcut ve ileride kurulacak, yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, eğitim ve öğretim kurumları, borsalar, meslek teşekkülleri, vakıf, dernek, birlik ve benzerleri ile doğrudan veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapmak, diğer il veya bölgelerde gelişen sektör kümeleri ile, eş-güdüm odaklı işbirlikleri yapmak,
 15. Çevrenin korunmasına yönelik çalışmalara katılmak, bu çalışmalaradan elde edilen bilgilere dayalı prensipler oluşturmak, bu bağlamda dernek üyesi sanayicileri bilinçlendirmek ve bu yöndeki uygulamaların özdendirilmesini sağlamak,
 16. Savunma ve Havacılıkla ilgili tüm devlet ve sivil kurum ve kuruluşlarla (Savunma Sanayi Müşteşarlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Havacılık ve Uzay Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, TÜRKAK, TSE, vb.)  ortak çalışmalar yaparak, üyelerinin Savunma, Havacılık ve Uzay Projelerinde yer almalarını koordine etmek,
 17. Savunma Sanayi Müşteşarlığı ile ortak çalışmalar yaparak, üyelerinin Savunma, Havacılık ve Uzay Projelerinde yer almalarını sağlamak,
 18. Derneğin amaçlarına uygun konularda projeler üretmek ve uygulamak,
 19. Kümenin sürekliliğini sağlamak,
 20. Amaç ve çalışma konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapmak,
 21. Savunma, Havacılık ve Uzay alanında mevzuat boşluğunu belirlemek ve boşluğun doldurulmasına katkıda bulunmak,
 22. Havacılık ve uzay alanında ülkemizi zirveye taşıyacak teknolojileri belirlemek, kamu oyu ile bölüşmek, kongre ve seminerler düzenlemek, bu amaçla düzenlenen kongre ve seminerlere üyelerin de katılmasına katkı sağlamak,
 23. Sektör insan kaynağı envanterini kurmak ve geliştirmek,

TEKNİK DAYANIŞMA

 1. Sektörün gelişmesi ve tanıtılması amacıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlar (eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, seminer, konferans, panel, sergi, sponsorluk, reklam, imaj çalışmaları, fuar, atölye çalışmaları, gezi vb.) düzenlemek,
 2. Kümenin Türkiye ve Uluslararası Pazarlarda tanınırlığını sağlamak ve imajını geliştirmek, kümenin görünürlüğünü sağlamak için web sitesi oluşturmak, halkla ilişkiler ve medya ilişkilerini yürütmek,
 3. Üyelerinin ve küme kapsamında yer alan firmaların yenilikçi bir yaklaşımla çeşitli ürün geliştirme, üretim iyileştirme ve yönetim becerilerinin kazandırılması için yenilikçilik programları yapmak,
 4. Derneğin esas amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve benzeri eserlerin yayımlanmasını sağlamak,
 5. Dernek üyelerinin ortak ihtiyaçlarını daha uygun şartlarda temin etmesine yönelik çalışmalar yapmak, işbirlikleri geliştirmek, üretim maliyetlerini düşürmeye yönelik ortak satınalma platformları oluşturmak ve bunlar için gerekli faaliyetleri yürütmek,
 6. Ulusal ya da Uluslararası projelere katılabilmeleri için, proje hazırlama ve katılımları aşamalarında, üyelerine ihtiyaç duyacakları her türlü desteği vermek,
 7. Üyelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik kurumsallaşma, finans yönetimi, kalite yönetimi, maliyet yönetimi, süreç yönetimi, pazarlama faaliyetleri gibi çeşitli konularda eğitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için faaliyetlerde bulunmak,
 8. Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için verimli bir çalışma ortamını sağlamak, ayrıca her türlü teknik araç-gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 9. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek ve bunları makbuzla belgelemek,
 10. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 11. Gayeye uygun olarak, öğrencilerin bilim, sanat ve beceri alanında gelişmesi için her seviyede kurslar, araştırma merkezleri, özel okullar, eğitim, araştırma kurumları, etüt merkezleri, dershaneler, okuma odaları, kütüphaneler, eğitim salonları, toplantı salonları, lisan, fen, mesleki ilmi kurslar, yaz kursları açmak ve açılan kurslara imkânlar nispetinde maddi ve manevi destek sağlamak,
 12. Yurtiçi ve yurtdışı firmalarla talepleri doğrultusunda, üyesi bulunan imalatçı firmayı tanıştırmak ve gerektiğinde üyeleri için teminat ve referans temin etmek,
 13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli yasal izinleri almak şartıyla derneklerin izinle kurabilecekleri tesisleri kurmak,
 14. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, vakıflarla, üniversitelerle, kamu kurumlarıyla, odalarla ve OSB müdürlükleriyle bilgi alış verişi yapmak ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 16. Üyesi bulunan kurum ve kuruluşların teknik, teknolojik ve işletme problemlerine çözüm getirecek tedbir ve çarelerin tespit ve tayinine çalışmak,
 17. Üretimin standartlara uygun olmasını sağlayacak tedbirleri tespit ile bunları üyelerinin istifadesine arz etmek, uyulmasını sağlamak ve standartların hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği temin etmek,
 18. Resmi mercilerce derneğe verilecek görevleri yerine getirmek.