Sürekli Yönergeler

SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Teknik Alt Komitesi Oluşumu ve Görevleri Sürekli Yönergesi

SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Teknik Alt Komitesi Oluşumu ve Görevleri Sürekli Yönergesi

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – Bu, Teknik Alt Komiteler Oluşumu ve Görevleri Yönergesi’nin amacı; Her bir Alt Komitenin tanımladığı sektörler ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara alt yapı oluşturacak, sektörün sorunlarını yakından takip ederek çözüm yolları sunacak teknik komite oluşturulması ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu, Teknik Alt Komiteler Oluşumu ve Görevleri Yönergesi; Teknik Alt Komitelerin tanımladığı alan sektörlerle ilgili yayımlanan ve yayımlanacak olan teknik mevzuat ve bunların uygulanmasında karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin yapılacak çalışmalarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan ” SAHA İSTANBUL SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY KÜMELENMESİ DERNEĞİ TEKNİK ALT KOMİTELERİ ” görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu, Teknik Alt Komiteler Oluşumu ve Görevleri Yönergesi; 22/5/2017 tarihli SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönerge’de geçen;

a) SAHA: SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğini,

b) Genel Sekreterlik: SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Genel Sekreterliğini,

c) TEKNİK ALT KOMİTELER: Bu Tebliğin 5 inci maddesinde bahsi geçen SAHA Yönetim Kurulu ve üniversiteler ile sektör temsilcilerinden oluşan Teknik Alt Komitesini, ifade eder.

 

SAHA İSTANBUL SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY KÜMELENMESİ DERNEĞİ TEKNİK ALT KOMİTELERİ’in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ve Görevleri

TEKNİK ALT KOMİTELER’in oluşumu

MADDE 5 – (1) TEKNİK ALT KOMİTELER aşağıdaki kurum ve firma temsilcilerinden oluşur:

a) SAHA Yönetim Kurulu’ndan iki üye,

b) Üniversiteleri temsilen bir üye,

c) Üye firmaları temsilen altı üye, (2) Komite üyeleri, Yönetim Kurulu’nun seçimine istinaden, aynı yönetim kurulunun görev süresiyle sınırlı olmak üzere yine SAHA Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bir Teknik Alt Komite üyesinin değiştirilmesi halinde, yine SAHA Yönetim Kurulu tarafından seçilen yeni üye kalan süreyi tamamlayana kadar görev yapar. Komite toplantılarına görevlendirilmiş üyelerin sürekli olarak katılması esastır. Arka arkaya üç toplantıya geçerli mazereti olmaksızın katılmayan temsilcinin üyeliği düşer ve kalan süreyi tamamlamak için SAHA Yönetim Kurulu tarafından yeni bir temsilci belirlenir.

TEKNİK ALT KOMİTELER’in çalışma usul ve esasları

MADDE 6 – TEKNİK ALT KOMİTELER’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Komite, komite başkanının toplantı gündemini içeren yazılı daveti ile ve en az üye tam sayısının 2/3’ü ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır, ilk toplantı SAHA Yönetim Kurulunun daveti ile yapılır.

b) Komitelerin Başkanlığını SAHA Yönetim Kurulunun yetkilendireceği SAHA Yönetim Kurulu temsilcisi yürütür.

c) Komitelerin sekreterya hizmetleri SAHA Genel Sekreterliği tarafından yürütülür.

ç) Toplantılar, yılda, üç ayda birden az olmamak üzere komite tarafından belirlenen bir takvim uyarınca periyodik olarak gerçekleştirilir. Gerekli görüldüğü durumlarda SAHA Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine de toplantı yapılabilir.

d) Toplantıda alınan kararlar, Teknik Alt Komite karar defterine yazılır ve kararın bir örneği komite sekreteryası tarafından, bir sonraki toplantı daveti ile birlikte üyelere gönderilir.

e) Her toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararların yer aldığı karar defteri sayfası üyelerce imzalanarak onaylanır.

f) Komitelerce gerek görüldüğü durumlarda, ilgili kurum, kuruluşlar ve ilgili sektör temsilcileri gözlemci olarak davet edilebilir.

g) Komiteler, sektör ve ilgili yönetmelikler temelinde alt çalışma grupları oluşturabilir. Komite bu çalışma gruplarına ilgili sektör ve kurum temsilcilerinin katılımını sağlar.

TEKNİK ALT KOMİTELER ‘in görevleri

MADDE 7 – Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Komitelerin ilgi alanına giren ürünler ile ilgili; üretim yapan sektörlerin, mevcut durumunu ve ihtiyaçları tespit etmek.

b) Komitelerin ilgi alanına giren sektörlerinin çalışmalarını koordine ederek yönlendirmek ve sonrasında ilgili yönetmelikler ve yapılan uygulamalar kapsamında, sektörden bilgi akışını sağlamak.

c) Komitelerin ilgi alanına giren sanayii, teknoloji ve sektörler ile ilgili karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda SAHA Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

ç) Kamu ya da özel sektörden ilgili kurum ve firmalarca düzenlenen ve komite ilgi alanına giren sektörleri ilgilendiren toplantılara katılım sağlamak için, ilgili komite temsilcilerini belirleyerek SAHA Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

d) Gelişmelere bağlı olarak ilgili mevzuatta yapılacak revizyon çalışmalarını ve hazırlanacak yeni teknik mevzuatın taslaklarını inceleyerek, bunlara ilişkin görüş ve önerilerini SAHA Yönetim Kuruluna bildirmek.

e) Komite ilgi alanına giren sektörler ile ilgili mevzuatın uygulanması kapsamında ilgili sektörlerin karşılaştığı sorunları ve/veya açıklık getirilmesi gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirerek SAHA Yönetim Kurulunun bilgisine sunmak.

f) Komitenin ilgi alanına giren sektörlere ilişkin olarak dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmeleri takip etmek, sektörlerden SAHA Yönetim Kuruluna intikal eden sorun ve şikâyetlerle ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.

g) Kümesindeki firma, kurum ve kuruluşların yerinde ziyaretler ya da ikili görüşmeler yaparak yakından tanımak, firma yöneticileri ile yakın temas sağlayarak kabiliyet, ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmek, çözüm önerileri geliştirerek SAHA Yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.

ı) Komitesinin ilgi alanına giren yurtdışı müşteri taleplerini, yabancı silahlı kuvvetler, kurum ve organizasyonların ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçları küme içinden bu mümkün değilse henüz üyemiz olmamış diğer yerli firmalardan karşılanması konusunda araştırmalar yaparak SAHA Yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.

i) Komite ilgi alanına giren kritik teknolojilerde yabancı kaynaklara olan bağımlılığı tespit etmek ve bunları milli imkanlarla karşılanma konusunda çalışılmalar yaparak SAHA Yönetim Kuruluna sunulmak üzere öneriler geliştirmek.

j) Komite faaliyet alanında sinerji yaratacak şekilde, diğer kurum, kuruluş, firma ve STK’lar ile işbirliği imkanlarını araştırılmak ve SAHA Yönetim Kuruluna, işbirliği ortamını geliştirecek önerilerde bulunmak. Yönetim Kurulunca kararlaştırılan işbirliklerini geliştirme faaliyetlerinde bulunulmak

k) Yurtiçi ve yurtdışında işbirliği yapılması halinde fayda sağlayabileceği değerlendirilen muadil küme ve birliktelikleri incelenmek ve işbirliği ortamını hazırlayıcı faaliyetlerde bulunulmak,

l) Faaliyet alanına giren konularda yetenekleri artırmak, teknolojik seviyenin yükseltilmesi ve inovasyon kabiliyetinin artırılması için yapılabilecekleri araştırılmak, SAHA Yönetim Kuruluna sunulmak üzere öneriler geliştirmek

m) Yukarıdaki konularda yapılan araştırma ve incelemeleri üyelerin istifadesine sunmak, bu konularda bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri düzenlemek,

n) Kümesindeki firmaların dünya standartlarında üretim kabiliyetine erişmesine yardımcı olmak üzere, test ve sertifikasyon alanındaki ihtiyaçlarını tespit, bu ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konusunda çalışmalar yapmak ve SAHA Yönetim Kuruluna sunulmak üzere öneriler geliştirmek.

o) Uluslararası pazarlara erişim konusunda kullanılabilecek yöntem ve araçları belirlemek ve bu yöntem ve araçlardan komite içindeki firmaların istifade edebilmesi için gayret sarf etmek,

ö) Komite içindeki Küme üyelerine teknolojik girdi sağlayacak şekilde üniversite, akademik kurum ve araştırma merkezleri ile işbirliği imkanlarını araştırarak bu alanda ortak çalışmalar düzenlemek,

p) Komite ilgi alanına giren konularda uluslararası ve milli faaliyetler (fuarlar, konferanslar, ziyaretler, vb.) hakkında komite üyelerini bilgilendirmek, doğrudan katılım sağlayamayan üyeleri bu faaliyetlerde temsil etmek, bu konuda Fuar Komitesi ile yakın koordinasyonda bulunmak.

r) Komitesindeki firmaların kalifiye personel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi maksadıyla üniversitelerle işbirliği halinde lisans ve yüksek lisans programlarına girdi oluşturacak çalışmalar yapmak,

s) Kurumsal hafızanın oluşturulmasına yardımcı olmak üzere, yapılan faaliyetleri SAHA Yönetim Kuruluna yazılı olarak rapor etmek, müteakip hareket tarzları için tavsiyelerde bulunmak,

ş) Diğer komitelerin ilgi alanına girebilecek konularda ortak hareket tarzı belirlemek üzere SAHA Yönetim Kurulunu bilgilendirmek ve oluşturulacak yapılarda (komite, çalışma grubu vb.) yer almak.

t) SAHA Yönetim Kurulunun komiteye tevdi edeceği görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

TEKNİK ALT KOMİTELER’in kararlarının değerlendirilmesi

MADDE 8 – Komite kararları tavsiye niteliğinde olup, aldığı kararlar SAHA Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 9 – Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – Bu Yönerge hükümlerini SAHA Yönetim Kurulu tarafından yürütür