SAHA İstanbul Hakkında

Milli savunma sanayi için bütün yeteneklerimiz ile firmalarımızın yanında yer alarak, savunma sanayimizi ileri teknolojiler üretebilen bir konuma taşımak için faaliyetlerimize duraksamadan devam edeceğiz.

SAHA İstanbul

Savunma

Savunma sanayinde konuya odaklı çalışan nitelikli iş gücü.

Havacılık

Sektörde milli üretim kapasitesini büyütmek ve yurt dışı pazarların kapılarını açmak.

Uzay Kümelenmesi

Sektöre can verecek daha ileri milli teknoloji için gerekli alt yapının hazırlanması.

Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kümelenmesi

Biz Kimiz?

Sanayimizin, Savunma, Havacılık ve Uzay sektörlerinde verimliliğinin yükseltilerek, rekabet edebilirliğinin artırılması için, konuya odaklı çalışan, yada çalışma potansiyeli olan nitelikli işgücüne sahip, güç birliği ile ileri teknoloji ürünler üretebilen, bunları uluslararası arenada satabilen, ulusal ve bölgesel girişimler ile, bunları destekleyecek yapılara, şiddetle ihtiyacı vardır.

Türkiye’nin milli gelirinin yarısını üreten İstanbul Sanayisinin, Katma Değeri yüksek, teknolojik ürünler üretmesi amacı ile, Kuzey Marmara koridorunda faaliyet gösteren 65.000 sanayici firmamızın gücünü, kümelenerek, ortak bir sinerji yakalanması hedefi doğrultusunda, 2015 yılı Mart ayı içinde, 27 kurucu üyenin girişimleri ile SAHA İstanbul ~ Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği kurulmuştur. Küme merkez olarak Pendik’te bulunan Teknopark İstanbul’u seçmiştir. Avrupa yakası ve Trakya bölgesindeki faaliyetlerini koordine etmek üzere DESB Deliklikaya Sanayi Bölgesi’nde irtibat ofisini açmıştır. Halen Türkiyenin bütün bölgelerinden üye alarak çok hızlı bir büyüme kaydeden SAHA İstanbul, Türkiye’nin en büyük, üyesi olduğu Avrupa Havacılık Kümeleri Birliğinin büyük kümelerinden biri haline gelmiştir.
Savunma Sanayiinin her dalında, havacılık ve uzay sanayiinde firmalarımızı yönlendirmek, bilgilendirmek ve onlara rehberlik etmek suretiyle kümelenmeler oluşturmak, böylece milli üretim yetenek ve kapasitemizi artırma idealinden hareket etmektedir

Vizyonumuz

Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde, dünyanın en etkili kümelerinden biri olmak.

Misyonumuz

Bölgede mevcut potansiyeli kullanarak yüksek teknolojik ürün geliştirmek ve üretmek için bölge firmaları arasında işbirliği oluşturarak sinerji yaratmak.

Türkiye’de üretilmeyen milli kritik ürünlerin üretilmesini sağlamak

Firmaların yeteneklerini organize ederek sistem ve alt sistem üretebilen konsorsiyumlar yada üretim grupları oluşturmak.


Özellikli alanlar ya da ürünler geliştirmek sureti ile, Dünya Markaları ortaya çıkarmak, küresel rekabet avantajı oluşturmak.

Milli projelerde yerli katkı oranını arttırmak.

Kamu, özel ve uluslararası ihalelerde güç birliği yapmak.

Üyelerin, Kamu kurumları, Üniversiteler, Araştırma Kurumları, STK’lar, Kalkınma Ajansları ve uluslararası destek merkezleri ile arasındaki işbirliğini tesisi etmek, geliştirmek.

Uluslararası akreditasyonu olan Test ve Belgelendirme Merkezleri kurmak ve işletmek.

Ortak hukuk ve sınai mülkiyet hakları hizmetleri yürütmek.

Sektörel Envanter çıkarmak, detaylı veri tabanı ve network oluşturmak.

Ulusal/Uluslararası fuarlara katılmak, fuar düzenlemek.

Aynı alanda faaliyet gösteren Ulusal/Uluslararası Dernek ya da Kurumlara Üye olmak, bunlarla ortak faaliyetler gerçekleştirmek.

Savunma, Havacılık ve Uzay meslek okulları kurulmasına katkı sağlamak.

Bilgi, teknoloji ve yenileşim ruhu ile donatılmış, girişimci ruhlu araştırmacılar yetiştirmek

Savunma, Havacılık ve Uzay Sektöründe Cihaz/Malzeme ve Teknolojileri Üreticilerinin; üretimde tanıtım, pazarlama ve markalaşma alanlarını içine alan tüm destek olmak.

SAHA İstanbul olarak, dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacı ile, hem imal ettirecek kurumları hem de sanayicilerimizi milli üretim ve yazılıma yönlendirecek, devletimizin yerli sanayini geliştirme hedeflerinde yardımcı olacak bir eko sistem kurmuş olacağız.